Page Translation Tracking

Page: home

Total Index:214

Target Language: da

Status: Complete

Start Time: 2020-12-02 04:37:24 AM

End Time: 2020-12-02 06:34:30 AM

Source Text Target Text Time Remaining Index
All Videos (Currently 771) alle videoer (for øjeblikket 771) 2020-12-02 04:37:56 AM 213
Where To Buy Disinfectants Worldwide hvor der kan købes desinfektionsmidler verden over 2020-12-02 04:38:31 AM 212
More voices program program med flere stemmer 2020-12-02 04:39:06 AM 211
Platform Donation platformdonation 2020-12-02 04:39:50 AM 210
Home hjem 2020-12-02 04:40:23 AM 209
Contact us kontakt os 2020-12-02 04:40:30 AM 208
Admin Dashboard administratordashboard 2020-12-02 04:41:03 AM 207
user profile brugerprofil 2020-12-02 04:41:39 AM 206
Logout logout 2020-12-02 04:41:46 AM 205
You are logged in as: hgonzalo Du er logget på som: hgonzalo 2020-12-02 04:42:19 AM 204
Video Categories videokategorier 2020-12-02 04:42:53 AM 203
0 - LATEST VIDEOS UPLOADED 0 - de seneste videoer er uploadet 2020-12-02 04:43:37 AM 202
1- Andreas Kalcker Presentations 1- og som kalcker-præsentationer 2020-12-02 04:44:12 AM 201
2- Andreas Kalcker Interviews 2- og Kalcker-interviews 2020-12-02 04:44:47 AM 200
3- Doctors Testimonials 3) Vidneslæger 2020-12-02 04:44:54 AM 199
4- People Testimonials 4- personer, der afgiver vidneudsagn 2020-12-02 04:45:28 AM 198
5- Media Attack 5- medieangreb 2020-12-02 04:46:02 AM 197
6-Doctors/specialist Helping Here 6 læger/specialister, der hjælper her 2020-12-02 04:46:36 AM 196
7-Professional Opinions 7 faglige udtalelser 2020-12-02 04:46:43 AM 195
8-Public Forces Testimonial 8-offentlige styrker vidner 2020-12-02 04:47:17 AM 194
9-Differences between MMS and CDS 9- forskelle mellem mms og cds 2020-12-02 04:47:56 AM 193
10-How to make CDS - MMS - Solutions 10-vejs fremstilling af cd'er - mms - løsninger 2020-12-02 04:48:31 AM 192
11-How the CDS Works 11-Sådan fungerer cd'erne 2020-12-02 04:49:05 AM 191
12- COUNTRIES PRESIDENTS OPINION 12 - Landenes præsidenter 2020-12-02 04:49:39 AM 190
13 - Media Opinions 13 - Medieudtalelser 2020-12-02 04:50:13 AM 189
16 - ANDREAS KALCKER SEMINARS 16 — Andet kalkseminarer 2020-12-02 04:52:03 AM 188
17 - Public officials of countries speaking out 17 - offentlige embedsmænd fra lande, der udtaler sig 2020-12-02 04:52:37 AM 187
18 - INTERNATIONAL HEALTH ASSOCIATIONS 18 - internationale sundhedsorganisationer 2020-12-02 04:53:11 AM 186
19 - Business Advises 19 - virksomhedsrådgivning 2020-12-02 04:53:46 AM 185
20 - Vacunas - Vaccines 20 - vacciner - vacciner 2020-12-02 04:53:57 AM 184
21 - World Economies 21 - verdensøkonomier 2020-12-02 04:54:31 AM 183
22 - Economic consequences of the plandemie 22 - de økonomiske konsekvenser af planen 2020-12-02 04:55:07 AM 182
23 - INSURRECCION CIVIL 23 - civilretligt oprør 2020-12-02 04:55:14 AM 181
24 - Self Motivation 24 - Selvmotivering 2020-12-02 04:55:48 AM 180
25 - INSTALL WORD PRESS, PLUGIN 25 - installér ordtryk, plugin 2020-12-02 04:56:23 AM 179
26 - Pedophilia - Human Trafficking - Organs Trafficking 26 - pædofili - menneskehandel - organhandel 2020-12-02 04:56:57 AM 178
27 - Autism treatment 27 - autismebehandling 2020-12-02 04:57:31 AM 177
28 - WORKING-ON-VIDEOS 28 - videoer, der fungerer 2020-12-02 04:57:38 AM 176
To all who visit us, welcome. Velkommen til alle, der besøger os. 2020-12-02 04:58:12 AM 175
Our plan has been since ever: Vores plan har siden altid været: 2020-12-02 04:58:46 AM 174
—1 Professional video platform( — 1 professionel videoplatform( 2020-12-02 04:59:21 AM 173
www.hectorgonzalo.com www.hectorgonzalo.com 2020-12-02 04:59:27 AM 172
) creation that cannot be censored with multiple features, one of them is content translation, including video audio in up to 57 languages and even for e-commerce. Donate this entire platform with its code to those individuals and entities that prove to be fighting for the sake of humanity. ), der ikke kan censureres med flere funktioner, herunder indholdsoversættelse, herunder videolyd på op til 57 sprog og endda til e-handel. donér hele denne platform med dens kode til de personer og enheder, der bevisligt kæmper for menneskehedens skyld. 2020-12-02 05:00:01 AM 171
—2 Save lives. — 2 redder liv. 2020-12-02 05:00:35 AM 170
—3 To raise awareness of the population. —3 at øge befolkningens bevidsthed. 2020-12-02 05:01:09 AM 169
—4 Economic recovery for each family —4 økonomisk genopretning for hver familie 2020-12-02 05:01:44 AM 168
—5 To teach to be self-sufficient in food production —5 at lære at være selvforsynende inden for fødevareproduktion 2020-12-02 05:02:19 AM 167
—6 Create electrical power generators that produce free energy —6 skabe elektriske kraftværker, der producerer fri energi 2020-12-02 05:02:54 AM 166
they do not pollute, they do not use any fuel, they do not have mechanical or mobile parts. that the energy is extracted from the space around all the things you can see in your environment, present in all the vastness of the cosmos. black energy, it is not perceived by our senses. De forurener ikke, de bruger ikke brændstof, de har ikke mekaniske eller mobile dele. at energien udvindes fra rummet omkring alle de ting, man kan se i dit miljø, og som er til stede i al den vasthed, der findes i kosmos. Sort energi, det opfattes ikke af vores sanser. 2020-12-02 05:03:29 AM 165
—7 To produce generators of drinking water extracted from thin-air humidity. Generators that produce water even in the driest deserts. —7 at producere generatorer af drikkevand, der er udvundet af luftens fugtighed. generatorer, der producerer vand, selv i de mest tørre ørkener. 2020-12-02 05:04:02 AM 164
Completed and in walking points fuldførte og i gangspunkter 2020-12-02 05:04:37 AM 163
We have reached points —1 and —2 and —3, still working on them, are open to continue. Vi har nået punkterne — 1 og — 2 og — 3, som stadig arbejder på dem, er åbne for at fortsætte. 2020-12-02 05:05:22 AM 162
We are about to go out to the public with the point —4 and get ready for the others. Vi er ved at gå ud til offentligheden med punktet -4 og gøre os klar til de andre. 2020-12-02 05:05:56 AM 161
All this technological, social and communications effort has been afforded by Ms. Alle disse teknologiske, sociale og kommunikationsmæssige bestræbelser er blevet ydet af ms. 2020-12-02 05:06:31 AM 160
and Hector Gonzalo (me), of their own money. We have practically had no financial support of any kind and you can see that what we promised we are fulfilling. og hektor gonzalo (mig) af deres egne penge. Vi har praktisk talt ikke fået nogen finansiel støtte af nogen art, og De kan se, at det, vi har lovet, er at opfylde vores forpligtelser. 2020-12-02 05:07:05 AM 159
Every day there are more videos with very important evidence to save humanity from the scourge of these monsters that are trying to reduce the population with sterility and kill our elders, and, making us controllable and manageable under penalty of death for those dissidents. (As long as vaccines let them think yet) Hver dag er der flere videoer med meget vigtige beviser for at redde menneskeheden fra disse uhyrers svøbe, som forsøger at reducere befolkningen med sterilitet og dræbe vores ældre, og som gør os kontrollerbare og håndterbare under dødsstraf for disse dissidenter. (så længe vaccinerne lader dem tænke endnu) 2020-12-02 05:07:39 AM 158
With the functions of the platform, in translation and chat in up to 55 languages we are waking up villages that have no information. Anyone in any country will be able to ask questions, you will understand it and will be able to answer in your language. Med platformens funktioner, i oversættelse og chat på op til 55 sprog er vi ved at vågne op i landsbyer, der ikke har nogen oplysninger. Alle i alle lande vil kunne stille spørgsmål, De vil forstå det og vil kunne svare på Deres sprog. 2020-12-02 05:08:14 AM 157
Every day our costs increase hver dag øger vores omkostninger 2020-12-02 05:08:48 AM 156
Those who can donate US$5, or more, can get several people together to accomplish it; will be making it possible for us to reach millions. Our servers support millions of people in web traffic, we have no limit. With Ms. De, der kan donere os $5 eller mere, kan samle flere mennesker for at opnå det. Det vil gøre det muligt for os at nå millioner. Vores servere understøtter millioner af mennesker i webtrafikken, vi har ingen begrænsninger. med ms. 2020-12-02 05:09:22 AM 155
and the writer, we have an online company that we have put on pause (the same company that we will offer you in point —4), to form the aid groups and what we need to achieve noble ideals of many people. og forfatteren har vi en onlinevirksomhed, som vi har sat på pause (den samme virksomhed, som vi vil tilbyde Dem i punkt -4), til at danne støttegrupper, og hvad vi har brug for for at opnå ædle idealer hos mange mennesker. 2020-12-02 05:09:58 AM 154
Whatever your contribution will be projected for those noble ideals. Hvad du end vil bidrage med til disse ædle idealer. 2020-12-02 05:10:32 AM 153
We are not part of any entity, or partidism, we are free of thought and action, and, we are in favor of life and of all humanity, we love our planet and we willcontinue, with or without help. Vi er ikke en del af nogen enhed eller partidisme, vi er fri for tanker og handling, og vi er for livet og for hele menneskeheden, vi elsker vores planet, og vi vil fortsætte med eller uden hjælp. 2020-12-02 05:11:07 AM 152
But it will not be the same in speed and efficiency. men det vil ikke være det samme med hensyn til hastighed og effektivitet. 2020-12-02 05:11:42 AM 151
Those who can donate visit this page: De, der kan donere, besøger denne side: 2020-12-02 05:12:16 AM 150
https://hectorgonzalo.com/donate-us/ https://hectorgonzalo.com/donate-us/ 2020-12-02 05:12:51 AM 149
or you can do it right here eller du kan gøre det lige her 2020-12-02 05:13:25 AM 148
(not added yet) (endnu ikke tilføjet) 2020-12-02 05:13:59 AM 147
Thank you Tak 2020-12-02 05:14:33 AM 146
Hector Gonzalo/ hektor gonzalo/ 2020-12-02 05:15:07 AM 145
Search Bar: søgelinje: 2020-12-02 05:15:40 AM 144
Here's the function that allows you to search for a video per word or parts of a word, if it's in the title of the video, it's usually about including words relevant to the topic discussed in the video. For example, if you put Kalcker, all the videos in the title carrying this word will be searched and displayed, within each language, you must select the language, if instead of the whole word uses Kalc, it will most likely also have the same result. If you're looking for diseases such as Autism, the same thing will happen. Her er funktionen som lader dig søge efter en video pr ord eller dele af et ord, hvis det er i videoens titel, handler det normalt om at inkludere ord som er relevante for emnet som diskuteres i videoen. Hvis du f.eks. skriver kalcker, vil alle videoer i titlen som bærer dette ord blive gennemsøgt og vist, inden for hvert sprog skal du vælge sproget, hvis i stedet for hele ordet bruger kalc, vil det sandsynligvis også have det samme resultat. Hvis du leder efter sygdomme som autisme, vil det samme ske. 2020-12-02 05:16:15 AM 143
No matter if you use upper case or lower case letters, we would be grateful if you would let us know if there is a video that exists and you can't find it the same way to add the most common search word in the title, such as diseases, doctors' names, conference names etc. Use the contact form for it. Thank you. Uanset om du bruger store eller små bogstaver, ville vi være taknemmelige, hvis du ville fortælle os, om der findes en video, og du ikke kan finde det på samme måde, hvis du tilføjer det mest almindelige søgeord i titlen, f.eks. sygdomme, lægers navne, konferencenavne osv., så brug kontaktformularen til den. Tak. 2020-12-02 05:16:50 AM 142
(Click on the flags) (klik på flagene) 2020-12-02 05:17:24 AM 141
Audio: Spanish lyd: spansk 2020-12-02 05:17:58 AM 140
12:28 12.28. 2020-12-02 05:18:05 AM 139
Basic grundlæggende 2020-12-02 05:20:21 AM 138
0.03% Bounce Rate 0,03% punktsats 2020-12-02 05:22:47 AM 137
1 Likes 1 synes godt om 2020-12-02 05:23:26 AM 136
0 Dislikes 0 ikke synes godt om 2020-12-02 05:24:01 AM 135
Connected Date: Nov 26th, 2020 11:41:59 AM tilsluttet dato: 26. november 2020 kl. 11.41.59 2020-12-02 05:24:35 AM 134
Audio: English lyd: engelsk 2020-12-02 05:25:09 AM 133
01:17:50 1:17:50 2020-12-02 05:25:21 AM 132
381 Views 381 visninger 2020-12-02 05:25:54 AM 131
0 Likes 0 synes godt om 2020-12-02 05:26:01 AM 130
Connected Date: Nov 23rd, 2020 22:47:53 PM tilsluttet dato: 23. november 2020 22:47:53 2020-12-02 05:26:35 AM 129
120 Views 120 visninger 2020-12-02 05:28:52 AM 128
0.04% Bounce Rate 0,04% hop-hastighed 2020-12-02 05:29:27 AM 127
Connected Date: Nov 23rd, 2020 18:24:12 PM tilsluttet dato: 23. november 2020 kl. 18.24.12 2020-12-02 05:30:03 AM 126
09:02 09:02 2020-12-02 05:30:20 AM 125
Not Translated ikke oversat 2020-12-02 05:30:53 AM 124
0.02% Bounce Rate 0,02% punktsats 2020-12-02 05:33:07 AM 123
Connected Date: Nov 22nd, 2020 02:49:59 AM tilsluttet dato: 22. november 2020 02:49:59 2020-12-02 05:33:41 AM 122
41:13 14:13 2020-12-02 05:33:48 AM 121
1 Languages 1 sprog 2020-12-02 05:34:22 AM 120
Connected Date: Nov 14th, 2020 14:51:43 PM tilsluttet dato: 14. november 2020 kl. 14.51.43 2020-12-02 05:36:37 AM 119
07:10 Kl. 7:10 2020-12-02 05:36:44 AM 118
0.01% Bounce Rate 0,01% hop-hastighed 2020-12-02 05:39:00 AM 117
Connected Date: Nov 12th, 2020 15:49:13 PM tilsluttet dato: 12. november 2020 kl. 15.49.13 2020-12-02 05:39:35 AM 116
02:15 02:15 2020-12-02 05:39:42 AM 115
Connected Date: Nov 11th, 2020 10:24:37 AM tilsluttet dato: 11. november 2020 kl. 10.24.37 2020-12-02 05:42:01 AM 114
45:11 15.11 2020-12-02 05:42:08 AM 113
0% Bounce Rate 0% punktsats 2020-12-02 05:44:26 AM 112
Connected Date: Nov 11th, 2020 10:18:01 AM tilsluttet dato: 11. november 2020 kl. 10.18.01 2020-12-02 05:45:00 AM 111
46:08 46:08 2020-12-02 05:45:07 AM 110
42 Views 42 visninger 2020-12-02 05:45:41 AM 109
Connected Date: Nov 11th, 2020 07:30:52 AM tilsluttet dato: 11. november 2020 07:30:52 2020-12-02 05:46:16 AM 108
08:07 20:07 2020-12-02 05:46:23 AM 107
Connected Date: Nov 10th, 2020 09:06:41 AM tilsluttet dato: 10. november 2020 09:06:41 2020-12-02 05:48:39 AM 106
× x 2020-12-02 05:48:46 AM 105
Upgrade Package opgraderingspakke 2020-12-02 05:49:22 AM 104
To watch this video or download it, you need to upgrade your membership with a onetime minimum donation (it may be monthly, depend on you) Hvis du vil se denne video eller downloade den, skal du opgradere dit medlemskab med en enkelt minimumsdonation (det kan være månedligt, afhængigt af dig) 2020-12-02 05:49:56 AM 103
We use these funds to have the best informative platform, uploading permanently new and accurate information bringing to you the world situation. Vi bruger disse midler til at have den bedste informationsplatform, uploade permanent nye og nøjagtige oplysninger, der bringer dig verdens situation. 2020-12-02 05:50:30 AM 102
After you donate, the full amount of videos will be released to your membership account Når du donerer, frigives hele mængden af videoer til din medlemskonto 2020-12-02 05:51:06 AM 101
The BASIC package you have now, will allow you to know testimonials and how to prepare and use CDS-MMS Den basispakke, du har nu, vil give dig mulighed for at kende vidnesbyrd, og hvordan du forbereder og bruger cds-mms 2020-12-02 05:51:41 AM 100
Donate now donér nu 2020-12-02 05:52:15 AM 99
Buy video package køb videopakke 2020-12-02 05:52:53 AM 98
Close lukke 2020-12-02 05:53:00 AM 97
Video/Image Download download af video/billede 2020-12-02 05:53:07 AM 96
You may download videos and/or images if you are logged. Du kan downloade videoer og/eller billeder, hvis du er logget på. 2020-12-02 05:53:40 AM 95
If you are not registered yet, please register, thank you. Hvis du ikke er registreret endnu, bedes du registrere dig, tak. 2020-12-02 05:54:14 AM 94
Register registrere 2020-12-02 05:54:47 AM 93
Login logon 2020-12-02 05:54:54 AM 92
Video Download download video 2020-12-02 05:55:01 AM 91
You cant download this video, it has copyright information. Hvis du ikke kan downloade denne video, har den copyrightoplysninger. 2020-12-02 05:55:35 AM 90
Download As download 2020-12-02 05:55:42 AM 89
Word Doc orddoc 2020-12-02 05:56:16 AM 88
Text Doc tekstdokument 2020-12-02 05:56:51 AM 87
Please login to perform this action Log på for at udføre denne handling 2020-12-02 05:57:25 AM 86
User your password or recover it: bruger din adgangskode eller gendanner den: 2020-12-02 05:57:59 AM 85
Recover Password? Hent adgangskode? 2020-12-02 05:58:06 AM 84
Register Here tilmeld dig her 2020-12-02 05:58:40 AM 83
Phone Number: telefonnummer: 2020-12-02 05:59:13 AM 82
Login Here logon her 2020-12-02 05:59:20 AM 81
More Languages flere sprog 2020-12-02 05:59:54 AM 80
We regret to inform you that the video platform you were using, a free trial for 7 days has expired. Vi beklager at måtte meddele dig, at den videoplatform, du brugte, er udløbet. En gratis prøveperiode på 7 dage er udløbet. 2020-12-02 06:00:29 AM 79
Its content, which you created, is intact. dens indhold, som du har oprettet, er intakt. 2020-12-02 06:01:03 AM 78
In the case you want to buy it, your permanent product, not a problem. Hvis du vil købe det, dit permanente produkt, ikke et problem. 2020-12-02 06:01:37 AM 77
By the time you have your permanent license, all your work will be there, do not worry. Når du har din permanente licens, vil alt dit arbejde være der, bare rolig. 2020-12-02 06:02:11 AM 76
To upgrade from Free Trial to Permanent at opgradere fra gratis prøveversion til permanent 2020-12-02 06:02:45 AM 75
visit besøge 2020-12-02 06:03:19 AM 74
When our System recognizes, that you [member-user-name], have paid for your version, just visit the page again and it will be up and running. Når vores system anerkender, at du [medlem-bruger-navn] har betalt for din version, skal du bare besøge siden igen, og den vil være klar og køre. 2020-12-02 06:03:53 AM 73
Our support department does not have access to your server unless you provide us with the credentials to support you if necessary. If you need assistance contact Vores supportafdeling har ikke adgang til serveren, medmindre du giver os de legitimationsoplysninger, der kan hjælpe dig, hvis det er nødvendigt. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte 2020-12-02 06:04:32 AM 72
subject “video platform support” emne"understøttelse af videoplatform" 2020-12-02 06:08:41 AM 71
Network Wealth Club Support Team supportteam for netvækkklubben 2020-12-02 06:09:16 AM 70
DONATIOS AND PROVIDER LIST NOT NEED REGISTRATION: donationer og leverandørliste behøver ikke registrering: 2020-12-02 06:09:55 AM 69
(Click here) (klik her) 2020-12-02 06:10:02 AM 68
PLATFORM DONATIONS platformdonationer 2020-12-02 06:10:36 AM 67
Login To Access Page logon for at få adgang til siden 2020-12-02 06:11:09 AM 66
UNTIL THE CDS PRODUCT IS OFFICIALLY APPROVED, WE WILL BE CHECKING EACH USER OF THIS WEBSITE, ONCE, THEY WILL HAVE TO SAVE THEIR ACCESS CODE. Indtil cds-produktet er officielt godkendt, vil vi kontrollere hver bruger på dette websted, når de først skal gemme deres adgangskode. 2020-12-02 06:11:44 AM 65
Already Member? Er du allerede medlem? 2020-12-02 06:12:18 AM 64
User your password. bruger din adgangskode. 2020-12-02 06:12:52 AM 63
Password adgangskode 2020-12-02 06:13:26 AM 62
We notice a new login IP, We sent a code on your mobile, You need to verify your mobile to get login. Hvis vi bemærker en ny login-IP, har vi sendt en kode på din mobiltelefon, du skal bekræfte din mobiltelefon for at kunne logge på. 2020-12-02 06:14:00 AM 61
Resend afrunding 2020-12-02 06:14:07 AM 60
Remember me husk mig 2020-12-02 06:14:41 AM 59
Forgot password? Kender du adgangskoden? 2020-12-02 06:14:48 AM 58
Not Member? Register ikke medlem? registrere 2020-12-02 06:15:22 AM 57
To know how to register at vide, hvordan man registrerer 2020-12-02 06:15:56 AM 56
Please make click in the below link skal du klikke på linket herunder 2020-12-02 06:16:30 AM 55
Videos, watch them please. videoer, pas på dem. 2020-12-02 06:17:04 AM 54
(Vea este video) (vea er video) 2020-12-02 06:17:11 AM 53
HOW TO REGISTER? hvordan man registrerer? 2020-12-02 06:17:46 AM 52
How to Donate? Hvordan donerer man? 2020-12-02 06:18:20 AM 51
To know how to register Please make click in the below link. Hvis du vil vide, hvordan du registrerer, skal du klikke på nedenstående link. 2020-12-02 06:18:54 AM 50
COMO REGISTRARSE? hvordan man registrerer? 2020-12-02 06:19:01 AM 49
COMO SE REGISTRAR? Hvordan registrerer du dig? 2020-12-02 06:19:08 AM 48
Click here klik her 2020-12-02 06:19:42 AM 47
www.hectorgonzalo.com/hgonzalo www.hectorgonzalo.com/hgonzalo 2020-12-02 06:19:49 AM 46
ID #: id #: 2020-12-02 06:19:56 AM 45
Tel #: Tlf. nr.: 2020-12-02 06:20:03 AM 44
Follow Us følg os 2020-12-02 06:20:38 AM 43
© Copyright 2020, © copyright 2020, 2020-12-02 06:20:45 AM 42
All Rights Reserved. alle rettigheder forbeholdes. 2020-12-02 06:21:19 AM 41
Skip to toolbar gå til værktøjslinje 2020-12-02 06:21:53 AM 40
About WordPress om ordpress 2020-12-02 06:22:27 AM 39
WordPress.org wordpress.org 2020-12-02 06:23:01 AM 38
Documentation dokumentation 2020-12-02 06:23:08 AM 37
Support støtte 2020-12-02 06:23:42 AM 36
Feedback feedback 2020-12-02 06:24:22 AM 35
HG HG 2020-12-02 06:24:55 AM 34
Dashboard dashboard 2020-12-02 06:25:30 AM 33
Themes temaer 2020-12-02 06:26:03 AM 32
Widgets widgets 2020-12-02 06:26:37 AM 31
Menus kunst 2020-12-02 06:26:44 AM 30
Customize tilpasse 2020-12-02 06:27:18 AM 29
2 2 2020-12-02 06:27:25 AM 28
1 Plugin Update, 1 Theme Update 1 plugin- opdatering, 1 temaopdatering 2020-12-02 06:27:58 AM 27
20 Comments in moderation 20 bemærkninger i moderat grad 2020-12-02 06:30:14 AM 26
New ny 2020-12-02 06:30:48 AM 25
Post post 2020-12-02 06:30:56 AM 24
Media medie 2020-12-02 06:31:02 AM 23
Page side 2020-12-02 06:31:09 AM 22
User bruger 2020-12-02 06:31:16 AM 21
Edit Page rediger side 2020-12-02 06:31:50 AM 20
Insights indsigt 2020-12-02 06:32:24 AM 19
3 3 2020-12-02 06:32:32 AM 18
Search søg 2020-12-02 06:32:39 AM 17
Hector Gonzalo hektorgonzalo 2020-12-02 06:33:13 AM 16
hgonzalo hgonzalo 2020-12-02 06:33:20 AM 15
Edit Profile rediger profil 2020-12-02 06:33:54 AM 14
Log Out log ud 2020-12-02 06:34:28 AM 13
Translate Page
Click Here